Novovytvorené bytové jednotky tvoria súčasť celku obytného súboru rodinných domov.

Riešené územie má svažitý členitý charakter.

Objekt bude založený plošne na monolitickej železobetónovej základovej doske hrúbky, ktorá v miestach absencie skalného podložia bude podopretá krátkymi železobetónovými pilótami. Spodná stavba je navrhnutá z vodostavebného betónu vo forme tzv. „bielej vane“, ktorá bude vystužená betonárskou výstužou resp. zváranými sieťami z betonárskej ocele.

Kvôli zabezpečeniu vodotesnosti konštrukcie do pracovnej škáry medzi základovou doskou a obvodovými stenami je riešené formou systémového riešenie tesniacich plechov pracovných škár.

Stavebná jama  je riešená a zebezpečená klincovaním. Výkopy sa budú realizovať pod uhlom.  v závislosti od terénu.  Železobetónová membrána hrúbky cca 100 mm bude vystužená zváranými sieťami, betón bude nanesený torkrétovaním. Zemné klince (kotvy) budú osadené pod uhlom.

 

Miesto výstavby:

Slávičie údolie

Bratislava, mestská časť  Staré mesto

146