Prijímateľ NFP je povinný informovať verejnosť o projekte