• Celková rozloha VC ŽU je 433,24 m2 (podlahová plocha cca. 1 743,49 m2).
  • V budove VC ŽU bude zriadených 17 špecializovaných laboratórií so zameraním napr. na hodnotenie stavu dopravnej infraštruktúry, hodnotenie vlastností materiálov pre dopravné prostriedky a dopravnú cestu, laboratóriá zamerané na riadenie inteligentných budov…

Jedná sa o administratívny objekt skladajúci sa z hlavnej šesť-podlažnej budovy a vedľajšej  jedno-podlažnej časti. Vonkajšie rozmery objektu „C“ sú 22,53 x 26,11 m. Výška objektu od terénu je +18,727 m. Osadenie objektu je na kóte 395,45 m. n. m..

V 1PP sa nachádza dátové centrum, zázemie vzduchotechniky, zázemie UPS, miestnosť pre elektrický rozvádzač a miestnosť pre kúrenie a prípravu vody. V 1NP sa nachádza zádverie, foyer so schodiskom, výťahom a recepciou s oddychovou miestnosťou, skúšobné laboratórium, WC s umývadlom zvlášť pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku a v ďalšej časti skúšobné laboratórium a kancelária. V 2NP je totožné s 3NP a 4NP a na podlažiach sa nachádza chodba so schodiskom a výťahom, kancelárie, kuchynka, WC s umývadlom zvlášť pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku. V 5NP sa nachádzajú kancelárie, kuchynka, WC s umývadlom, miestnosť pre upratovačku, zasadacia miestnosť.

xDSC_0315

Základové konštrukcie sú zo železobetónových základových pásov a hĺbkového zakladania pomocou železobetónových pilót. Pilótové základy sú z betónu vystužené výstužou. Základové pásy jedno-podlažnej budovy sú izolované nopovou fóliou po obvode základu a zateplené polystyrénom (EPS) vhodným do kontaktu zo zeminou určený pre spodnú stavbu a obsypané zeminou. Základové pásy šesť-podlažnej časti sú opatrené nopovou fóliou a obsypané zeminou. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená železobetónovými stĺpmi doplnenými v suteréne železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. V jednotlivých podlažiach 1.PP-5.NP je skeletová sústava doplnená stužujúcimi železobetónovými stenami hr. 250 mm. Obvodový plášť je tvorený výplňovým murivom z pórobetónových tvárnic. Preklady v obvodovom murive sú tvorené železobetónovými prievlakmi. Preklady nad oknami vo vysunutých častiach obvodového muriva 2.NP až 5.NP sú tvorené oceľovými joklovými profilmi, ktoré slúžia pre ukotvenie okenného rámu v hornej  časti. Všetky betónové prievlaky a preklady sú dopĺňané tepelnou izoláciou z minerálnej tepelnej izolácie. a následne dodatočne zateplené fasádnym systémom z minerálnej tepelnej izolácie.

xDSC_1319

Päť-podlažná časť objektu je zastrešené plochou strechou, ktorá má sklon do 3,2°, jej nosný systém je zo železobetónovej stropnej konštrukcie. Odvodnenie tejto strechy je podtlakovým systémom so strešnými vpusťami a následne pod stropom ležatým rozvodom napojené na zvislé potrubie v inštalačnej šachte. Skladbu čiastočne pochôdznej strešnej konštrukcie tvorí klasická jednoplášťová plochá strecha. Na nosnej doske je parozábrana a na nej uložená tepelná izolácia z kamennej vlny.Na tepelnú izoláciu sa ukotví fóliová krytina. Strecha nad jednopodlažnou časťou je tvorená plochou strechou jednostranne vyspádovanou so sklonom 1° a nosnú konštrukciu strechy tvoria drevené väzníky.

Adresa stavby:
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 10 Žilina
Slovensko

 Blok C

GALÉRIA: