Účelom stavby je vybudovanie novej autobusovej stanica – terminálu a obchodného centra. S výstavbou sme začali v júli 2016  a tvoria ju dva hlavné stavebné objekty SO01- Autobusová stanica a SO02 Obchodné centrum. Je to navrhnutý nový objekt v mieste jestvujúcej autobusovej stanic, ktorý bude v sebe zahŕňať prevádzku autobusovej stanice a poskytovať širší rozsah služieb. Koncepcia jestvujúcej autobusovej stanice, jej technické riešenie, stupeň rozostavanosti a technický stav rozostavaných a prevádzkovaných častí neumožňujú ekonomickú a efektívnu rekonštrukciu a následnú prevádzku.

Autobusová stanica pozostáva z jedného pozemného a jedného nadzemného podlažia.  Hlavné nosné konštrukcie oboch častí sú železobetónové, prefabrikované. Pomocné konštrukcie sú oceľové.  Nosný systém je jednopodlažný a dvojpodlažný, halový, skeletový. Stavené objekty sú delené na dva samostatné celky, ktoré sú navzájom prepojené. Celkové pôdorysne rozmery nosnej konštrukcie objektu Autobusovej stanice (SO 01), ktorá je dvojpodlažná sú 104.02 x 100,38 m. Podzemné podlažie – autobusový terminál je prístupné pre peších prostredníctvom rámp, schodov, výťahov a eskalátora, obsahuje 18 odjazdových stanovíšť a 8 príjazdových stanovíšť so zázemím výpravnej budovy a ďalšími prevádzkami určenými na prenájom. Tu sa nachádza zázemie autobusovej stanice, ktorého súčasťou je čakáreň, sociálne vybavenie, zázemie, kancelárie a doplnkový predaj. Na 1.NP. podlaží sa ďalej nachádzajú obchodné prenajímateľné priestor. Tieto obchodné prenajímateľné priestory obsahujú hygienické zázemie so skladom a kanceláriou. V zadnej časti predajní sa nachádza zásobovacia chodba prístupná z parkoviska spred obchodného centra a z južnej strany zo zásobovacej komunikácie. V južnej časti 1.NP. sa nachádzajú centrálne toalety pre verejnosť.

Obchodné centrum predstavuje viac uholník s celkovými rozmermi 188,60 x 44,80m. Jednopodlažná stavba – ako priestor pre obchod a služby, ktoré je priamo napojené na obchodné priestory nad autobusovým terminálom. Obchodné centrum je navrhnuté ako prízemný jednopodlažný železobetónový montovaný skelet, ktorého nosné časti konštrukcie sú železobetónové, prefabrikované a pomocné konštrukcie sú oceľové. V tejto časti je pôdorysná modulová osnova stĺpov, je volená v smere prievlakov 5,20 + 10,80 + 6,00 +12,00 + 3 x 18,0 + 10,80 + 7,20 + 4 x 18,00 + 5,90 m, a v smere kolmo na prievlaky je rozpon 2 x 18,00m. Dilatácia oboch objektov – samostatných častí je ešte uvažovaná posuvným uložením v stykoch panelov  priečle  nosníkov na stĺpy.

GALÉRIA: