Spoločnosť DESTAV, spol. s r.o. sa zaväzuje vykonávať svoju podnikateľskú činnosť transparentným spôsobom, dodržaním etického konania a správaním sa v súlade so zákonom na všetkých úrovniach podnikania spoločnosti.

Etická linka spoločnosti ako „whistleblowing” nástroj predstavuje pre zamestnancov účinný a dôveryhodný spôsob vyhľadávania pomoci a ohlasovania potenciálnych porušení v oblasti etiky a dodržiavania princípov a.pravidiel zodpovedného podnikania.

Voči osobe, ktorá v dobrej viere ohlási záležitosť týkajúcu sa etiky a dodržiavania princípov, sa nebude uplatňovať žiadny postih.

Postup podania a preverovania podnetu je definovaný Smernicou, ktorá upresňuje zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podnet je možné ohlasovať:

  • elektronickou poštou na adresu etickalinka@destav.sk kedykoľvek 24 hodín denne
  • poštou na adresu DESTAV, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2262, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • osobne vhodením uzavretej obálky  s označením „Etická linka“ alebo„whistleblowing“  do schránky v kancelárií spoločnosti DESTAV, spol. s r.o.,
  • osobne zodpovednej osobe menovanej v zmysle § 11 ods. 2 Zákona a taktiež podľa čl. 2 Smernice.

Neetické správanie, môžete ohlasovať anonymne. Ak však uvediete Vašu osobnú identifikáciu, proces riešenia daného problému sa značne urýchli a zároveň vám to umožní lepší prístup k informáciám o vývoji vášho prípadu.

Etická linka nie je určená na nahlasovanie mimoriadnych udalostí (havárií, požiarov a podnetov spadajúcich do kompetencie polície, hasičov a záchrannej služby), k riešeniu problémov v rámci bežného chodu organizácie a k vyrovnávaniu si osobných účtov medzi zamestnancami.